Regels van de praktijk

Algemene voorwaarden

algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Spirituele praktijk ‘de Vonk ‘ aangegane overeenkomsten.

Met het betalen en/of mondelinge /schriftelijke afspraak tot aangaan van een behandeling, consult of andere dienst van Spirituele praktijk ‘de Vonk’ gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Het niet nalezen en naleven van deze voorwaarden is dan ook voor u eigen risico.

Een deel van de behandelingen die door Spirituele praktijk ‘de Vonk’ worden aangeboden, zijn ter ondersteuning en aanvulling op de reguliere medische gezondheidszorg.
Spirituele praktijk ‘de Vonk’ is in geen enkele wijze een vervanging voor uw artst en/of specialist.
Heeft u lichamelijke en/ of geestelijke klachten dan wordt u verzocht om dit dan ook eerst met uw eigen arts en/of specialist te bespreken.
Een ander deel van de behandelingen zien op mijn gaven ( zoals genoemd elders op deze website) en persoonlijke (levenservaringen).
Cliënt is zelf ten alle tijde verantwoordelijk voor het eigen handelen en nalaten en/of (gevolgen) van beslissingen naar aanleiding van een sessie / behandeling etc.
Iedere aansprakelijkheid, van Spirituele praktijk ‘de Vonk’ betreffende de (inhoud van) de sessie(s) is uitgesloten.
Dit ongeacht de wijze waarop een eventuele vordering wordt gegrond hetzij op toerekenbare tekortkoming hetzij op onrechtmatige daad of anderszins.
Naast deze voorwaarden zijn ook de voorwaarden in de disclaimer van kracht.

AFSPRAAK MAKEN

 1. Het maken van een afspraak gaat bij voorkeur telefonisch.
  U kunt voor het maken van een afspraak bellen naar : 

  Praktijk : 0314 – 361739 
  Mobiel: 06 488 156 70

  U kunt het beste bellen van :
  Maandag t/m vrijdag tussen 11.00 en 20.00 uur.
  Voor overige zaken kunt u het contactformulier gebruiken.

LOCATIE

 1. Consulten vinden normaliter altijd plaats in mijn praktijk te Doetinchem.
 2. Het is mogelijk een afspraak te maken bij u thuis.
  Houdt er dan wel rekening mee dat er dan nog reiskosten bijkomen ( € 0,35 per km).
  Indien de reisafstand langer dan 30 minuten betreft wordt cliënt verzocht de reiskosten in het vooruit te voldoen.
 3. Magnetiseren, Reiki of andere behandelingen
  Behandelingen vinden alleen plaats in mijn praktijk te Doetinchem.
 4. Als u spirituele avond zoals een huiskameravond of een zaalavond afspreekt zorgt u zelf voor een geschikte locatie.

ANNULEREN OF VERZETTEN

 1. Het annuleren /verzetten : bij voorkeur telefonisch.

 2. Met tijdig wordt verstaan minimaal 4 uren voor de afgesproken tijd van betreffende datum.

BETALING

 1. Alle diensten die spirituele praktijk ‘de Vonk’ aanbiedt dienen per keer direct afgerekend te worden.
 2. Indien Spirituele praktijk ‘de Vonk’ op locatie moet komen komen er reiskosten bij.
  Spirituele praktijk ‘de Vonk’ is gerechtigd om  u te vragen  de reiskosten in het vooruit te voldoen.
  Het restant van de afgesproken prijs kan betaald worden aan Spirituele praktijk ‘de Vonk’ direct na verleende dienst.
 3. Diensten per telefoon of pc dienen in het vooruit te worden betaald.
 4. Betaling achteraf is alleen mogelijk indien dit in het vooruit schriftelijk is overeengekomen tussen cliënt en Spirituele praktijk ‘de Vonk’ en is goedgekeurd door Spirituele praktijk ‘de Vonk’. ( zie verder: betaling achteraf)

PRIJZEN

 1. Alle prijzen die Spirituele praktijk ‘de Vonk’ hanteert zijn in euro’s.
  Spirituele praktijk hanteerd het btw tarief van 0,0%.
 2. Alle prijzen die Spirituele praktijk ‘de Vonk’ hanteert voor de aangeboden diensten kan cliënt opvragen per email of telefoon.
 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Spirituele praktijk ‘de Vonk’ vastgesteld op grond van de uren die aan u cq. de overeenkomst zijn besteed.
 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Spirituele praktijk ‘de Vonk’, geldend voor de periode waarin deze werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Indien voor een dienstverlening door Spirituele praktijk’ de Vonk’ een totaalbedrag is overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij er uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, is overeengekomen.

BETALING ACHTERAF

 1. Indien een cliënt een betaling achteraf wenst is dit alleen mogelijk indien dit in het vooruit schriftelijk is overeengekomen tussen cliënt en Spirituele praktijk ‘de Vonk’ en dit is goedgekeurd door Spirituele praktijk ‘de Vonk’.
 2. Indien betaling achteraf is overeengekomen dan dient cliënt dit binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan.
 3. Cliënt ontvangt de factuur op het door cliënt opgegeven email adres.
  Cliënt is zelf verantwoordelijk voor een  email programma/ pc/ internet dat optimaal werkt zodat normaal contact met Spirituele praktijk ‘de Vonk’ mogelijk is..
  Cliënt kan zich er niet op beroepen de factuur niet per email te hebben ontvangen of te hebben gelezen of er niet van op de hoogte te zijn dat de factuur per email aan cliënt is verzonden.
 4. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen.
  Dat betekent dat indien cliënt het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan cliënt van rechtswege in verzuim  en in gebreke is.
 5. Spirituele praktijk ‘de Vonk’ behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddelijke betaling voor het totale bedrag van de diensten of producten.

GEVOLGEN VAN NIET TIJDIG BETALEN

 1. Betaalt cliënt niet optijd binnen overeengekomen termijn, dan is Spirituele praktijk ‘de Vonk’ gerechtigd € 5,= extra in rekening te brengen op de factuur.
  U ontvangt van Spirituele praktijk ‘de Vonk’ dan een herinnering.
  Betaalt cliënt deze herinnering ook niet op tijd dan zal Spirituele praktijk ‘de Vonk ‘ een incassobureau contacteren voor verdere afhandeling van de factuur.
 2. Wanneer cliënt in verzuim is, is deze bovendien de buitengerechtelijke incassokosten en de eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Spirituele praktijk ‘de Vonk’.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer u niet op tijd betaalt, mag Spirituele praktijk ‘de Vonk’ zijn verplichtingen opschorten totdat u aan de betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van cliënt zijn de vorderingen van Spirituele praktijk ‘de Vonk’ op de Cliënt onmiddelijk opeisbaar.
 6. Weigert de cliënt zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Spirituele praktijk ‘de Vonk’ dan kan deze nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Spirituele praktijk ‘de Vonk’ te betalen.

VERZEKERING

 1. Cliënt  verplicht zich om de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, rook, roet, ontploffings-en waterschade evenals diefstal. 
  – 
  Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onderliggende
     overeenkomst.
  – Zaken van Spirituele praktijk ‘de Vonk’ die bij cliënt aanwezig zijn.
  – Zeken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.
 2. Client geeft op verzoek van Spirituele praktijk ‘de Vonk’ de polis van deze verzekeringen ter inzage.

HUISREINIGING

Bij een huisreiniging wordt door Spirituele praktijk ‘de Vonk’ gebruik gemaakt van een methode waarbij er kruiden aangestoken worden welke rook/ geur produceren.
Dit aansteken gebeurt door middel van vuur ( bijv. een aansteker)
Naast het gebruik van deze kruiden en de rook wat het produceert maakt spirituele praktijk ‘de Vonk ‘ ook gebruik van haar mediamieke gaven.

 1. Spirituele praktijk ‘de Vonk’ is of kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden in welke vorm dan ook voor eventuele schade /overlast in welke vorm dan ook welke het uitvoeren van een huisreiniging met zich mee kan brengen.
 2. Cliënt is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor het eigen handelen en nalaten en/of (gevolgen) van beslissingen naar aanleiding of gevolg van deze dienst, zowel voor/ tijdens en na.
 3. Geen huisreiniging op afstand
 4. Het is niet mogelijk om slechts 1 of enkele ruimtes te reinigen. 
  Een huisreiniging is volledig of helemaal niet. 
  Wil cliënt toch slechts een deel gereinigd hebben dan kan Spirituele praktijk ‘de Vonk ‘ geen garantie geven dat het probleem oplosbaar is.
  Cliënt kan zich er niet op beroepen dat de huisreiniging hierdoor niet goed is bevallen.
  De afgesproken prijs dient cliënt zoals afgesproken gewoon te voldoen.
 5. Het gebruik van rookmelders is verplicht.
  Rookmelders zullen echter gegarandeerd afgaan bij de huisreiniging.
 6. Indien u ze tijdelijk kunt uitzetten of afschermen is dit prettig.
  Staat u in contact met brandweer/politie neemt u dan voor de tijd contact met hen op zodat zij op de hoogte zijn/blijven van de situatie.

REISKOSTEN

Per  km € 0,35

Geen reiskosten Doetinchem zelf en binnen een straal van 15 km vanuit Doetinchem centrum.

LEEFTIJD

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Spirituele praktijk ‘de Vonk dient cliënt  minimaal 18 jaar te zijn.
Indien cliënt jonger is dan 18 jaar dan is het alleen mogelijk als er iemand met de cliënt mee is ( bijv. vader/moeder, voogd of andere persoon die verantwoordelijk is voor de opvoeding van cliënt).

 • Bij wangedrag van de cliënt tijdens een afgesproken dienst wordt deze dienst stopgezet.
  Onder wangedrag wordt o.a. verstaan: lichamelijk en geestelijk geweld, oneerbaar gedrag, seksuele intimidatie, zowel verbaal als lichamelijk.
  Bij het stopzetten van de afgesproken dienst  kunnen reiskosten niet op Spirituele praktijk ‘de Vonk’  worden verhaald en worden de kosten van de sessie niet gerestitueerd.
  Cliënt dient echter de wel gewerkte tijd te voldoen.
  Indien de dienst die is afgesproken op een andere locatie plaatsvindt dan het praktijkadres van Spritiuele praktijk ‘de Vonk ‘ heeft Spirituele praktijk ‘de Vonk ‘recht op vergoeding van de gewerkte tijd en reiskostenvergoeding.

FOTOS LEZEN

 1. Het lezen van foto’s is een zeer persoonlijke aangelegenheid. Spirituele praktijk ‘de Vonk ‘verzoekt cliënt om dit te overleggen met de persoon/personen op de foto of deze hiermee toestemt.
 2. Kinderen kunnen erg gevoelig reageren als cliënt besluit om foto’s van betreffend kind te laten lezen, cliënt betreed hiermee de privewereld van het kind. Houdt hier rekening mee!
 3. Bij een foto van een (dierbare) overledene dient cliënt te begrijpen en respecteren en af te wachten of betreffende persoon bereid is te spreken.
 4. Geen afgeknipte of afgescheurde foto’s, deze worden niet gelezen.

ALCOHOL , DRUGS EN MEDICATIE

 1. Het is niet toegestaan om alcohol of drugs te consumeren voor of tijdens een consult, behandeling, spirituele avond of andere dienst die Spirituele praktijk ‘de Vonk’ aanbied.
  Het gebruik van alcohol/ drugs beïnvloed namelijk het consult, behandeling etc. ten nadele van cliënt.,
 2. Indien cliënt  medicatie gebruikt is het belangrijk dat cliënt weet dat als cliënt medicatie neemt voor uw geestelijk welzijn dat deze het verloop van de afgesproken dienst kan beïnvloeden.  Het is bekend dat bepaalde medicaties het waarnemingsvermogen/ realiteitszin kunnen beinvloeden.

 3. Indien er sprake is of vermoeden van gebruik voor/tijdens afgesproken dienst mag de afgesproken dienst door Spritituele praktijk worden afgebroken. kan cliënt geen claim maken dat een afgesproken dienst niet is bevallen. Gewerkte tijd dient cliënt aan Spirituele praktijk te voldoen, indien er sprake is van reiskosten worden ook deze door cliënt voldaan.

 4. Client kan reiskosten niet verhalen op Spirituele praktijk ‘de Vonk’  indien deze besluit de afgesproken dienst te weigeren of af te breken. gewerkte tijd dient cliënt wel te voldoen.
 5. Indien er een dienst is afgesproken waarbij betaling in het vooruit is vereist word alleen de gewerkte tijd in rekening gebracht, indien van toepassing ontvangt cliënt het teveel betaalde retour.