praktijkvoorwaarden

Algemene voorwaarden

algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Spirituele praktijk ‘de Vonk ‘  aangegane overeenkomsten.
Met het aangaan van een behandeling, consult of andere dienst van Spirituele praktijk ‘de Vonk’ gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.
Het niet nalezen en naleven van deze voorwaarden is dan ook voor u eigen risico.

Een deel van de behandelingen die door Spirituele praktijk ‘de Vonk’ worden aangeboden, zijn ter ondersteuning en aanvulling op de reguliere medische gezondheidszorg.
Spirituele praktijk ‘de Vonk’ is in geen enkele wijze een vervanging voor uw artst en/of specialist.
Heeft u lichamelijke en/ of geestelijke klachten dan wordt u verzocht om dit dan ook eerst met uw eigen arts en/of specialist te bespreken.
Een ander deel van de behandelingen zien op mijn gaven ( zoals genoemd elders op deze website) en persoonlijke (levenservaringen).
Cliënt is zelf ten alle tijde verantwoordelijk voor het eigen handelen en nalaten en/of (gevolgen) van beslissingen naar aanleiding van een sessie / behandeling.
Iedere aansprakelijkheid, van Spirituele praktijk ‘de Vonk’ betreffende de (inhoud van) de sessie(s) is uitgesloten.
Dit ongeacht de wijze waarop een eventuele vordering wordt gegrond hetzij op toerekenbare tekortkoming hetzij op onrechtmatige daad of anderszins.
Naast deze voorwaarden zijn ook de voorwaarden in de disclaimer van kracht.

 • Een consult vindt normaliter plaats in de praktijk.
  Indien afgesproken dat ik bij u thuis kom houdt u rekening met bijkomende kosten zoals reiskosten ( a € 0,35 per km ) en eventuele parkeerkosten.
 • Behandelingen ( magnetiseren, reiki etc.) vinden alleen plaats in de praktijk te Doetinchem.
 • Er kunnen geen consulten gedeeld worden met anderen.
  Indien de andere persoon vragen heeft dient deze hiervoor zelf een appart consult te reserveren.
  Ook bij telefonisch, chat of videobel consult is het niet de bedoeling dat u met meerderen aan de lijn zit.
  Deze gesprekken zijn alleen één of één.
 • Alle consulten/ behandelingen in de praktijk dienen per keer afgerekend te worden.
  Voor vragen over uw tarief kunt u contact met mij opnemen.
  Uitzonderingen
  Healing op afstand :
    deze dient u in het vooruit te betalen, hiervoor ontvangt u een betalingsverzoek.
  Telefonisch / chat consult :
     Deze neemt u af via een speciaal betaalnummer en wordt afgerekend per minuut.
     Meer informatie hierover vindt u bij de dienst Telefonisch / Chat consult.
  Videobellen:
     
  Deze dient u in het vooruit te betalen, hiervoor ontvangt u een betalingsverzoek.
     Meer informatie hierover vindt u bij de dienst Videobellen
     
 • Ben je jonger dan 18 jaar?
  Dan is alleen een consult/ behandeling of andere dienst mogelijk onder begeleiding van je ouders/opvoeders óf met hun schriftelijke goedkeuring.
 • Spirituele praktijk ‘de Vonk’ is vrij om iedere opdracht, ook na aanvaarding, te weigeren of te annuleren indien cliënt handelt in strijd met de openbare orde en/of goede zeden en/of vanwege (mogelijke) aantasting van eer goede naam en professionele reputatie van Spritituele praktijk ‘de Vonk’.
 • U blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor het door u ingebrachte materiaal.
  Cliënt vrijwaart Spirituele praktijk ‘de Vonk’ voor iedere aansprakelijkheid voor schade aan materialen.
 • Wangedrag
  Bij wangedrag van de cliënt tijdens de sessie wordt een consult/ behandeling of andere aangegane dienst stop gezet.
  Onder wangedrag wordt o.a. verstaan: lichamelijk en geestelijk geweld, oneerbaar gedrag, seksuele intimidatie, zowel verbaal als lichamelijk.
  Bij het niet goed aanvoelen van een persoon vindt er geen sessie plaats.
  Bij het stopzetten van de sessie kunnen de door uzelf gemaakte reiskosten niet op Spirituele praktijk ‘de Vonk’ worden verhaald.
  Het tarief van het consult / behandeling / avond etc. dient u gewoon te voldoen zoals afgesproken. 
  De eventueel door mij gemaakte reiskosten dient u ook te voldoen.
 • Het is niet toegestaan om zonder toestemming geluids- en/of beeldopnames te maken of deze door derden te laten maken.
 • Foto lezen
  Bij een consult is het mogelijk foto’s te laten lezen.
  Aangezien het lezen van foto’s een zeer persoonlijke aangelegenheid is, wilt u indien de foto van een ander persoon is dan uzelf, degene om toestemming vragen of u deze foto mag gebruiken.
  Indien u om reden geen toestemming kunt/ durft of wilt vragen hoor ik graag van u persoonlijk uw reden.
  Let er bij kinderen op dat u hun goed uitlegt wat u van plan bent met de foto.
  Kinderen kunnen heftig reageren als men in hun privewereld rondstruint.
  Bij een foto van een (dierbare) overledene dienen wij het respect op te brengen en af te wachten of de persoon in kwestie bereid is tot ons te spreken.
  A.u.b. geen afgeknipte of afgescheurde foto’s, deze worden niet gelezen.
 • Zakelijke vragen
  Deze worden alleen beantwoord in een consult in de praktijk tegen het zakelijk tarief.
  Wat wordt ook als zakelijk gezien:
  – Het opsporen van aardstralen op een terrein waar een (prive)woning komt te staan.
  – Koop of verkoop v.e. (prive)woning/ pand.
  – Een huisreiniging v.e. zakelijk pand.
 • Alcohol , drugs 
  Het is niet toegestaan om Alcohol, drugs voor of tijdens het consult/ behandeling etc. te gebruiken.
  Deze beinvloeden het verloop  van uw consult/ behandeling etc. op negatieve wijze.
  Het staat mij toe, indien ik dit nodig acht een consult, behandeling, avond etc. te weigeren of af te breken, indien ik het niet of niet meer verantwoord acht.
  Het afgesproken tarief dient u gewoon te voldoen.
  indien ik reiskosten heb moeten maken dient u ook deze te voldoen.
  U kunt  geen enkele claim over maken indien een consult of behandeling, spirituele avond of andere dienst die de praktijk aanbiedt u niet is bevallen.

 • Medicijnen
  Indien u medicatie gebruikt is het belangrijk dat u weet dat als u medicatie neemt voor uw geestelijk welzijn dat deze het verloop van het consult kunnen beinvloeden.
  Het is bekend dat bepaalde medicatie uw waarnemingsvermogen/ realiteitszin kunnen beinvloeden.
  Het staat mij toe, indien ik dit nodig acht een consult, behandeling, avond etc. om bovengenoemde redente weigeren of af te breken, indien ik het niet of niet meer verantwoord acht.
  U kunt dan ook geen enkele claim over maken indien een consultof behandeling, spirituele avond of andere dienst die de praktijk aanbiedt u niet is bevallen.
  Het afgesproken tarief dient u gewoon te voldoen.
  Indien ik reiskosten heb moeten maken dient u ook deze te voldoen.

 • Spirituele avonden
  Het is niet toegestaan dat er alcohol of drugs worden genuttigd  voor /tijdens deze avonden.
  Dit beinvloed de energie van deze avonden op negative wijze.
  Het staat mij dan toe de avond te weigeren of af te breken indien men zich hier niet aan houdt.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovengenoemde voorwaarden dan kunt u hiervoor contact met mij opnemen.
Telefoon:  +31 (o)6 363 400 012
of maak gebruik van het contactformulier op deze website.