Privacybeleid

Spirituele praktijk ‘de Vonk
Claudia Rietman
Gevestigd aan:
Schubertlaan52
7002MC Doetinchem

Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.claudia-rietman.com
Claudia Rietman
Schubertlaan 52
7002MC  Doetinchem
Telefoon: 06 363 400 12

Claudia Rietman is de Functionaris Gegevensbescherming van Spirituele praktijk ‘de Vonk’.
Zij is te bereiken via info@claudia-rietman.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Claudia Rietman verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

– voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken,
   in correspondentie en telefonisch.
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zote voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@claudia-rietman.com dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Claudia Rietman verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Claudia Rietman verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
   belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Claudia Rietman neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Claudia Rietman) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Claudia Rietman bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens > 7 jaar > Belastingdienst
Personalia > 7 jaar > Belastingdienst
Adres > 7 jaar > Belastingdienst
Enzovoort > 7 jaar > Belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden
Claudia Rietman verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Claudia Rietman gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. 
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Claudia Rietman gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. 
Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. 
Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 
Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. 
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Lees het : Cookiebeleid

Zie voor toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Claudia Rietman en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jou persoonsgegevens sturen naar info@claudia-rietman.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identieteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ( machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jou verzoek.

Claudia Rietman wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Claudia Rietman neemt de bescherming van jou gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Claudia Rietman via info@claudia-rietman.com.